ОБЩИ УСЛОВИЯ

На играта „РАЙФАЙЗЕНБАНК ТЪРСИ НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ФЕНОВЕ НА СЕРИАЛА
„ИГРА НА ТРОНОВЕ“ В БЪЛГАРИЯ“

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА


Организатор на играта „РАЙФАЙЗЕНБАНК ТЪРСИ НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ФЕН НА СЕРИАЛА „ИГРА НА ТРОНОВЕ“ В БЪЛГАРИЯ“ е:

„Райфайзенбанк (България) “ ЕАД, с ЕИК 831558413, със седалище и адрес на управление гр. София 1407, община Столична, район Лозенец, Експо 2000 бул. „Никола Вапцаров“ № 55, (наричана по-долу “Банка”)

2. ДЕФИНИЦИИ


 • Артефакт“ – 5 (пет) предварително определени предмета, които се предоставят на Участника в началото на Играта и които той/тя се стреми да опази до края на Играта;
 • Сесия“ – единично участие на Участника в Играта, в рамките на което Участникът стартира играта с отваряне на 1-вия въпрос и приключва сесията при два възможни изхода от играта: с изгубване на 5-те артефакта след грешен отговор на даден въпрос/поредица от грешни отговори или с отговор на 10-тия въпрос и запазване на поне 1 артефакт;
 • Сайт“ – уебсайтът, където е поместена Играта и Участникът има възможност да играе - igra.rbb.bg;

3. ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ/ПРИКЛЮЧВАНЕ И ТЕРИТОРИАЛНИ ОГРАНИЧЕНИЯ


Играта „Райфайзенбанк търси най-големите фенове на сериала „Игра на тронове““ (наричана по-долу “Игра”), се провежда от 16.05.2019 г. и няма краен срок на продължителност.

Играта е териториално ограничена до територията на Република България.

Участието в играта не е свързано с възможност за получаване на предметни или парични награди.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА


Право на участие в Играта имат единствено:

 • физически лица, които са приели настоящите Общи условия (наричани по-долу “Условията”) и са се съгласили да ги спазват;
 • физически лица, навършили 18 г., които пребивават постоянно на територията на Република България;
 • физически лица, които в посочения в т.3 срок са участвали и отговорили на всички или част от въпросите, съгласно Условията на Играта
Всяко лице, отговарящо на горепосочените изисквания е „Участник“ по смисъла на настоящите Условия.

Участието в Играта не изисква регистрация. Всеки Участник, който се регистрира с факта на регистрацията потвърждава, че е дееспособно лице.

4.1. Игра без регистрация:


При Игра без регистрация не се запазва постиганият в Играта резултат на Участниците. При регистриране в играта и участие с регистрация Участниците имат възможността да бъдат включени в официалното класиране и да узнаят на кое място се намират в класирането спрямо другите Участници.

4.2. Игра с регистрация:


Всяко лице, отговарящо на изискванията по т.4 от настоящите Условия, което желае да си направи регистрация, трябва да посочи своето име и фамилия, имейл адрес, телефон за контакт, nickname (потребителско име) и password (парола). Nickname (потребителското име) не трябва да съдържа истинските имена на Участника.

5. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИГРАТА


Всеки Участник стартира в Играта с 5 (пет) броя артефакти „Игра на тронове“, като целта е да задържи колкото е възможно по-голяма част от тях до края на Играта, като:

 • Отговори на 10 (десет) въпроса свързани със сериала на HBO „Игра на тронове“ (“Games of thrones”). За всеки въпрос има три възможни отговора, като всеки един от тях е маркиран със съответна буква (А, Б и В). Верният отговор е само един. Максималното време за отговор на един въпрос е 60 (шестдесет) секунди. В началото на всяка сесия Участникът стартира с набор от 5 (пет) артефакта, които или част от които залага на отговора или отговорите, между които се колебае. Например, ако е убеден, че знае верния отговор, ще заложи всичко на отговор А, ако се колебае между А и В, то може да разпредели артефактите си или част от тях съответно на тези отговори. Участникът продължава със следващия въпрос с артефактите, които са му останали след предходния въпрос, като губи всички артефакти, които е заложил на грешен отговор.
 • Всеки Участник има персонален резултат, който се формира от: посочените верни отговори, опазените артефакти и времето за отговор на всеки един от въпросите.
 • Резултатът на Участника от всяка сесия се запазва и Участникът, след края на Играта, има възможност да се запознае с текущия си резултат и с най-добрия постигнат резултат от всички си сесии. Резултатът на Участник, който е отговорил на всички 10 (десет) въпроса и е опазил поне един артефакт до края на Играта, се посочва в класация на сайта – „Класацията на най-големите фенове“. Независимо от участието му в Класацията, Участникът има възможност да сподели персоналния си резултат на страницата на личния си Facebook (Фейсбук) профил (ако има такъв).
 • В случай че Участникът не отговори правилно на даден въпрос и е заложил всичките си артефакти на грешния отговор, сесията му се прекратява автоматично. Сесията на Участника ще се прекрати автоматично и в случай че даде грешен отговор на няколко въпроса (от 1-ви до 5-ти) и така е разпределил артефактите си, че с поредния грешен отговор Участникът изгубва и последния си артефакт. След прекратяването на сесията, Участникът има възможност да започне нова сесия, като броят на дневните сесии на даден Участник е неограничен.
Персонален резултат – резултатът от всяка сесия на Участника се записва със съответния Nickname (потребителско име), което Участникът е посочил при валидна регистрация. Резултатът е се формира от поведението на Участника по време на съответната сесия в зависимост от 3 (три) критерия:

 • БРОЙ ОТГОВОРЕНИ ВЪПРОСИ
 • ВРЕМЕ ЗА ОТГОВОР (за всеки въпрос има максимално време за отговор 60 сек.) Колкото по-бързо отговори Участникът, толкова по-висок резултат има.
 • АРТЕФАКТИ – колко артефакта е запазил до последния въпрос.
Персоналният резултат се изчислява по следната формула:
 • Всеки правилен отговор на въпрос носи 50 (петдесет) точки
 • Времето за посочване на верен отговор на конкретен въпрос носи между 59 (петдесет и девет) точки и 1 (една) точка, например ако Участникът отговори за 1 (една) секунда той ще получи 59 (петдесет и девет) точки, а ако отговори за 12 (дванадесет) секунди, той ще получи 48 (четиридесет и осем) точки и т.н.
 • Всеки запазен до края на Играта артефакт носи по 100 (сто) точки на Участника;
Максимален брой точки, съгласно формулата, посочена по-горе:
 • Критерий „Въпроси“: 10 въпроса х 50 точки на всеки въпрос (ако е посочен верен отговор) = 500 (петстотин) точки;
 • Критерий „Време“: 10 въпроса х 59 секунди (най-краткото време, за което може да се даде верен отговор) = 590 (петстотин и деветдесет) точки;
 • Критерий „Артефакти“: 5 (пет артефакта) х 100 (точки) = 500 (петстотин) точки;
Или общ максимален брой точки 1590 (хиляда петстотин и деветдесет) точки

6. ЗАЯВКА ЗА ПРОДУКТ


В рамките на Играта Участниците могат да направят заявка (Ехсlusive preorder) за закупуване на банкова сметка „За всеки ден“ с дебитна карта в лева с ексклузивен дизайн „Игра на тронове“, предлагана от Райфайзенбанк (България) ЕАД и безплатен абонамент за 1 месец за HBO GO.

Заявката представлява заявяване на желание за откриване на сметка „За всеки ден“ и регистрация за 1 месец безплатно HBO GO. Заявилите Участници ще получат обаждане от оператор от Контактния център на банката и е необходимо да посетят офис на банката, за да попълнят искане за откриване на сметка „За всеки ден“ и регистрация за безплатен 1-месечен абонамент за HBO GO.

Заявката за продукт сметка „За всеки ден“ не е обвързана с участието и резултатите от Играта, както и участието в Играта не обвързва Участника със заявка за продукта.

7. УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА


Сайтът на Играта може да съдържа препращане към уебсайтове на трети лица, в частност HBO Europe s.r.o. Банката не упражнява контрол над подобни уебсайтове на трети страни и не носи отговорност за състоянието или съдържанието на посочените уебсайтове. Политиката за защита на личните данни на банката не се прилага спрямо обработването на лични данни от уебсайтове на трети страни, спрямо подобно обработване се прилагат политиките за защита на личните данни на съответните трети страни.

8. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ


Всички права на интелектуална собственост върху словните означения, фигуративни изображения и образи (герои) от сериала „Игра на тронове“ (“Game of thrones”), включително но не само търговски марки, авторски и сродни права и други, са изключителна собственост на Home Box Office Inc. и свързаните с него дружества (включително но не само дъщерни дружества, дружества, упражняващи пряко или непряко контрол). Никое трето лице (физическо или юридическо) няма правото да използва по какъвто и да е начин, включително, но не само, да копира, възпроизвежда, публично представя, излага, изменя, прожектира, предава по кабелен път и др., обектите на авторски и сродни права, търговските марки и другите права на интелектуална собственост на Home Box Office Inc. без изричното писмено предварително съгласие на носителя на правата. Банката и Организаторът не носят отговорност за неправомерните действия на трети лица, извършени в нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения, Наказателния кодекс и други нормативни актове, действащи на територията на Република България, и съставляващи застрашаване или нарушаване на правата на интелектуална собственост на Home Box Office Inc. Нарушителите носят на общо основание гражданска и наказателна отговорност за своите действия съгласно действащото българско законодателство.

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ


Банката, нейните търговски партньори, дъщерни дружества или дружества, упражняващи пряко или непряко контрол, организационни единици, съдружници, законни или представители или представители по пълномощие, дружества – правоприемници, служители, ръководство или членове на управителни органи, не носят отговорност за щети, причинени от или свързани с участието на Участника в Играта, свалянето (downloading) и/или отпечатването, във връзка с Играта, на материали, публикувани на дадени уебсайтове. Банката не носи отговорност и за технически проблеми, свързани с участието на Участника в Играта (като например във връзка с достъпността на Сайта).

Банката си запазва правото да съкращава времетраенето, да спира или, прекратява Играта или да променя Правилата на Играта, при наличие на основателна причина за това, включително но не само при недобросъвестни и/или незаконни действия на Участника. При извършване на промени в условията на Играта, същите ще бъдат оповестени публично на Сайта на Играта, където са публикувани съответните Условия. Промените влизат в сила от момента, в който бъдат съобщени, както е посочено в предходното изречение. Без това да влияе на други разпоредби на Условията, Банката си запазва правото да изключва, без да се обосновава, даден Участник от Играта, ако последният извършва измамни или нечестни практики.

Решенията на банката по всякакви въпроси, свързани с Играта, се считат за окончателни, включително по тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия на Играта.

С участието си в Играта Участникът изразява своето пълно и безусловно съгласие с настоящите Общи условия и се съгласява да ги спазва, както и да спазва решенията на банката, които се считат за окончателни и обвързващи.


Архив на Общите условия за играта, валидни до 15.05.2019 г.